Uczelniany Zespół ds. 8 PRK

Uczelniany Zespół powołany został na mocy Uchwały nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie, zmienionej 107/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2023 roku.

 

Skład Zespołu:

 • prof. dr hab. Francesco Giacosa – przewodniczący,
 • dr hab. Lidia Michalska-Bracha – zastępca przewodniczącego,
 • dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – kierownik sekcji nauk humanistycznych,
 • dr hab. Alicja Wzorek – kierownik sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK – kierownik sekcji nauk społecznych,
 • dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK – kierownik sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – kierownik sekcji sztuki
 • dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – przewodnicząca Komisji Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 • mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska – kierownik studium Języków Obcych,
 • mgr Anita Żelichowska – sekretarz.

 

Zadania Zespołu:

 • organizacja i przeprowadzenie wymaganych egzaminów, z wyłączeniem egzaminu z dyscypliny, w   której Kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora,
 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego realizację efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.

 

Regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie (tekst jednolity – TJ) dostępny jest tutaj.

Informujemy, że posiedzenia Uczelnianego Zespołu ds. uzupełniania efektów uczenia się na poziomie 8. PRK odbywają się raz w miesiącu.

Dokumenty kandydatów należy składać w biurze Szkoły Doktorskiej,
przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach, p. 307 - do 15 dnia każdego miesiąca.

Kontakt:

Anita Żelichowska
Sekcja ds. Doktorantów
ul. Żeromskiego 5, p. 307
tel.: 41 349 7349

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka