POL-on

POL-on - Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

POL-on jest to Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Zadaniem POL-onu jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych.

 • System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w ramach ZSI POL-on tworzą m.in. następujące wykazy: instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, kierunków studiów, uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku, uruchomionych studiów na kierunku, studentów i doktorantów, studiów doktoranckich, pomocy materialnej, sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania planu rzeczowo - finansowego, sprawozdań z działalności uczelni, sprawozdań finansowych, planów rzeczowo-finansowych, ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień dr, dr hab. lub tytuł profesora, baza streszczeń/autoreferatów i recenzji, uprawnień jednostek do nadawania stopni naukowych.

   

 • Uniwersytecki Koordynator ds. Kształcenia – dr Justyna Palacz

  Tel. (41) 349-72-25
   
   
 • Uniwersytecki Koordynator ds. Zatrudnienia – mgr Elżbieta Cichecka-Gil 
  Tel. (41) 349-72-23
   
   
 • Uniwersytecki Koordynator Systemu – inż. Mateusz Bobkiewicz
  Tel. (41) 349-71-92
   
 • System Informacji o Nauce w ramach ZSI POL-on obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach oraz centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.

  Uniwersytecki Koordynator ds. Nauki systemu POL-on
  Dr Wojciech Majkowski
  Tel. (41) 349-73-11
  e-mail: wmaj@ujk.edu.pl
  Adres strony WWW: www.ujk.edu.pl/dn/polon.html

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka