Nagrody dla studentów

 

W dniu 15 marca 2024 roku Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek przyznał nagrody Rektora dla 13 studentów za wybitne osiągnięcia:

 1. Naukowe za rok akademicki 2022/2023:
  1. Sylwia Nawrot, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Biotechnologia
  2. Anna Miążek, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Chemia
  3. Ilona Pacak, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Biotechnologia
  4. Anna Paluch, Filia w Sandomierzu, Mechatronika
  5. Aleksandra Piotrowska, Collegium Medicum, Lekarski
  6. Karolina Świeca, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Prawo
  7. Michał Wesołowski, Collegium Medicum, Lekarski
 2. Artystyczne za rok akademicki 2022/2023:
  1. Patrycja Gola, Wydział Sztuki, Sztuki plastyczne
  2. Rozalia Kozub, Wydział Sztuki, Sztuki plastyczne
  3. Agnieszka Pałgan, Wydział Sztuki, Wzornictwo
 3. Organizacyjne za rok akademicki 2022/2023:
  1. Wiktoria Wijas, Collegium Medicum, Dietetyka
  2. Jan Nalewczyński, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Prawo
 4. Osiągnięcia sportowe za rok akademicki 2022/2023:
  a. Aleksander Bracik, Collegium Medicum, Wychowanie fizyczne

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU
 JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Nagroda Rektora może być przyznana studentowi studiów pierwszego, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub w sporcie lub organizacyjne.
 3. Nagroda Rektora dla studentów może być przyznana tylko za jeden rodzaj osiągnięć.

 

§ 2

 1. Nagrody w formie pieniężnej wypłacane są ze środków pochodzących z Funduszu nagród Rektora dla studentów UJK.
 2. Wysokość nagrody Rektora nie może być wyższa niż 2 000 zł.

 

§ 3

 1. Nagroda Rektora może być przyznana studentowi, który spełnił warunki określone w § 1 ust. 2 oraz zaliczył rok studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów UJK.
 2. Nagroda Rektora nie może być przyznana studentowi, który został wpisany warunkowo na kolejny semestr (rok) studiów, został skierowany na powtarzanie semestru (roku) studiów lub został ukarany karą dyscyplinarną.

 

§ 4

 1. Wniosek o przyznanie studentowi nagrody Rektora może złożyć dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej.
 2. Do wniosku o przyznanie nagrody muszą być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody oraz oświadczenie studenta, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Uzasadnienie osiągnięć organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 4, winno zawierać szczegółową informację o działalności organizacyjnej na rzecz Uczelni.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 1. Nagroda Rektora może być przyznana studentowi za następujące osiągnięcia naukowe:
 1. wydanie monografii naukowej oraz rozdziału w monografiach naukowych wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), zwanym dalej „wykazem wydawnictw”,
 2. wydanie monografii naukowej oraz rozdziału w takich monografiach wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, stanowiące rezultat projektów finansowanych w konkursach ogłoszonych od dnia 1 stycznia 2019 r. przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, które uzyskały pozytywny wynik w ramach wdrożonych w tych konkursach procedur oceny jakości monografii,
 3. wydanie monografii naukowej oraz rozdziału w takich monografiach, wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw ani niestanowiące rezultatu projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, które uzyskały pozytywny wynik oceny eksperckiej,
 4. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), zwanym dalej „wykazem czasopism”,
 5. udział w projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Pogram Rozwoju Humanistyki, Unię Europejską albo państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, przez przedsiębiorców lub podmioty działające na rzecz rozwoju nauki,
 1. Nagroda Rektora może być przyznana studentowi za następujące osiągnięcia artystyczne:
 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
 1. Nagroda Rektora może być przyznana studentowi za następujące osiągnięcia w sporcie:
 1. zajęcie w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz.1263 i1669), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5.  pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów.
 1. Nagroda Rektora może być przyznana studentowi za wyróżniającą działalność organizacyjną w następujących organach samorządu studenckiego:
 1. Uczelniana Rada Samorządu Studentów,
 2. Wydziałowe Rady Samorządu Studentów,
 3. Rady Mieszkańców poszczególnych DS-ów,

a także studentom wybitnie angażującym się w rozwój i promocję Uczelni.

 1. Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od 01 października do 30 września danego roku akademickiego.

 

§ 6

 1. Wnioski o nagrody Rektora należy składać do Prorektora właściwego ds. studenckich corocznie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego po roku akademickim za który może być przyznana nagroda Rektora.
 2. Obsługę administracyjną składanych wniosków prowadzi Dział Spraw Studenckich.

 

§ 7

 1. Rektor po otrzymaniu wniosków, o których mowa w § 4, po zapoznaniu się z ich merytorycznym uzasadnieniem podejmuje indywidualne decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody.
 2. Listę osób, którym została przyznana nagroda Rektora w danym roku akademickim ogłasza się najpóźniej do 15 marca danego roku.

 

§ 8

 1. Student, któremu przyznano nagrodę Rektora otrzymuje dyplom.
 2. Nagroda pieniężna wypłacana jest, na konto bankowe studenta, do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podjęte decyzje Rektora.
 3. Fakt otrzymania nagrody Rektora przez studenta zostaje odnotowany w suplemencie do dyplomu.
 4. Otrzymanie nagrody Rektora stanowi podstawę do ubiegania się o wpis do Złotej Księgi Absolwentów.

 

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Pliki do pobrania:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka